Mazu Tashikarashisa No Sekai O Sutero: Shashin to Gengo No Shiso

Yutaka Takanashi , Koji Taki , Takuma Nakahira , Takahiko Okada , Daido Moriyama
Mazu Tashikarashisa No Sekai O Sutero

Mazu Tashikarashisa No Sekai O Sutero: Shashin to Gengo No Shiso

Yutaka Takanashi , Koji Taki , Takuma Nakahira , Takahiko Okada , Daido Moriyama
Publisher Tabatashoten 1970
Edition Paperback
Tags Essay
Buy on Amazon
Add to Wishlist

Specifications

Book title Mazu Tashikarashisa No Sekai O Sutero
Subtitle Shashin to Gengo No Shiso
Photographer Yutaka Takanashi Koji Taki Takuma Nakahira Takahiko Okada Daido Moriyama
Publisher Tabatashoten
Publish year 1970
Book format Paperback

More books by Daido Moriyama

See all books by Daido Moriyama
Add to Wishlist

Related photobooks

If you like the book Mazu Tashikarashisa No Sekai O Sutero, you might also like the following titles.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist